Ulga internetowa nowe zasady na lata 2014, 2105


Internauci i użytkownicy sieci graficom, którzy do tej pory korzystali za ulgi w niezmienionej formie od 2005 roku. Powinni widzieć, że zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) - podatnicy mogą odliczać od dochodu wydatki ponoszone z tytułu korzystania z sieci Internet, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.
Z początkiem roku 2013 r. "jaśnie panująca nam PO" - przepis ten zmieniła, ponieważ dodano do niego wpis w ust. 6 h, w którym ogranicza się prawo do korzystania z ulgi internetowej, w ten sposób, że odliczenie w ramach ulgi przysługuje wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystał z tego odliczenia.
Internet ChorzówJeżeli załozyć, że chodzi tu o wszystkie lata, to wówczas podatnicy, którzy skorzystali z ulgi na internet np. w zeznaniu za rok 2010, a następnie np. nie mogli jej wykorzystać, nie mieliby prawa do odliczenia tych ulg w roku 2013. Nie mogą oni również skorzystać z przepisu przejściowego, bowiem w roku 2012 nie skorzystali z ulgi po raz pierwszy. Zatem wyszłoby na to, że z ulgi można skorzystać tylko raz. Jeśli zaś przyjmiemy, że chodzi tu o rok podatkowy. To oznaczałoby to, że wystarczy rok przerwy, aby ponownie korzystać z preferencji przez dwa kolejne lata. W kwestii prawidłowej interpretacji tych przepisów nie ma jeszcze jednolitego stanowiska, z uwagi na to, że zmiana ta weszła w życie dopiero na początku bieżącego roku. Można się jednak spodziewać, że praktyka zmusi organy podatkowe do zajęcia takiego stanowiska. Reasumując, z ulgi będą mogli korzystać podatnicy, którzy w latach 2005-2011 nie dokonywali odliczeń z tego tytułu, lub po raz pierwszy uwzględnią ulgę w rozliczeniu za rok 2012. Odliczyć będzie można - tak jak dotychczas - 760 zł, jednak tylko w dwóch następujących po sobie latach. Internauci, którzy po raz pierwszy skorzystali z ulgi w 2012 r. będą mogli skorzystać z ulgi po raz drugi tylko w roku 2013.
Wnioskować można więc, że od 2013 r. ulga będzie przysługiwać wyłącznie abonentom internetu (podatnikom), którzy wcześniej nie dokonywali jej odliczenia, ale tylko przez okres dwóch lat. W praktyce oznacza to, że osoba, która do tej pory nie korzystała z ulgi podatkowej, a w 2013 r. poniesie wydatki z tytułu użytkowania internetu, to może je odliczyć w rozliczeniu dokonanym w 2014 r. Po raz ostatni może skorzystać z ulgi w zeznaniu za 2014 r., które złoży w Urzędzie Skarbowym (za okres rozliczeniowy 2014) do maja roku 2015.