Aktywacja zawodowa

Celem przedsięwzięcia byłoby ograniczenie zjawiska długotrwałego bezrobocia poprzez wsparcie zatrudnienia bezrobotnych wolontariuszy działających np. w sieci  Klubów Pomocy Koleżeńskiej „Praca" na terenie Chorzowa i okolic, oraz aktywizacja bezrobotnych poprzez wolontariat w Klubach. Partnerem mogłaby być np. Akcja Katolicka oraz proboszczowie parafii, na terenie których znajdują się Kluby Pomocy Koleżeńskiej „Praca". Partnerem w działaniach promocyjnych i rekrutacji mogą być z racji swojej kompetencji Powiatowe Urzędy Pracy oraz Stowarzyszenia.

Można to zorganizować poprzez zestandaryzowany kwestionariusz i rozmowy prowadzone przez psychologa i doradcę zawodowego, przeprowadzane przez np. koordynatorów lokalnych. Wskutek takich działań można wyodrębnić uczestników projektu chętnych do podjęcia uczestnictwa min. w szkoleniach mających na celu aktywację zawodową. Można również zaproponować utworzenie warsztatów np. spółdzielni socjalnych. Podstawowymi celami takich szkoleń byłoby uzyskanie kompetencji komunikacyjnych, interpersonalnych, umiejętność zarządzania czasem, planowaniem i podejmowanie decyzji. Oczywiście niezbędnym czynnikiem byłoby pozyskiwanie pracodawców.
Efektem takiego projektu byłoby osiągnięcie wzrostu poziomu zatrudnienia sądzę że ok. rzędu 6 - 10%.  Powinno by udać się, wytworzyć w uczestnikach projektu silną motywację kontynuowania aktywności. Wśród uczestników projektu mogłyby zaistnieć wyraźne elementy kontraktu socjalnego, sprzyjające wzmocnieniu odpowiedzialności za siebie i za swoje środowisko - co w efekcie będzie sprzyjało podniesieniu kapitału ludzkiego i społecznego uczestników.