Lepsza jakość wsparcia z EFS dla rynku pracy i edukacji dla Chorzowa

W latach 2014-2020 zmieni się sposób inwestowania funduszy unijnych w kapitał ludzki. 


System finansowania szkoleń powinien w większym stopniu być oparty na potrzebach grup docelowych wsparcia, a w szczególności osób pozostających bez zatrudnienia, ale również dla osób długo bezrobotnych.  Wg. opinii Urzędu Marszałkowskiego, powinny pojawić się nowe rozwiązania, jak np. Rejestr Usług Rozwojowych. 

Chciałbym zwrócić również uwagę na fakt, że PO KL przyniósł wymierne efekty dla rynku pracy i konkurencyjności przedsiębiorstw. - Nie chodzi mi tylko o liczby, które pokazują ogromną skalę wsparcia, ale przede wszystkim o jego jakość. Z badań instytucji zarządzających wynika, że dzięki funduszom z PO KL w ciągu pół roku po zakończeniu udziału w projekcie pracę podjęło blisko 40 proc. bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, w tym 8 proc. to osoby, które same stworzyły miejsca pracy. Trzy czwarte badanych, którzy pracują w pół roku po skorzystaniu  ze środków PO KL, twierdzi,  że udzielone wsparcie miało wpływ na znalezienie zatrudnienia. 

zrealizowane projekty dla osób dorosłych przez Graficom Dariusz Mierzwa

  1. zrealizowany projekt - " Z komputerem i językiem do pracy" 
  2. w trakcie realizacji w partnerstwie z CHSP "Serce" - "Twoja Szansa"