Pomoc społeczna

Jako przyszły radny chciałbym wspomóc działania zmierzające umożliwieniu w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych tym mieszkańcom, którzy nie są w stanie sami ich pokonać. W moim rozumieniu pomoc społeczna powinna wspierać potrzebujących w celu zaspokojenia im niezbędnych potrzeb i umożliwić im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem szeroko rozumianej pomocy społecznej, musi być także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. 


Rozdział nowych środków unijnych wg. planowanego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój - będzie wspierać następujące obszary:
 • zatrudnienie i mobilność pracowników,
 • włączenie społeczne osób wykluczonych i walkę z ubóstwem,
 • inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie,
Mając szerokie doświadczenie w pozyskiwaniu środków unijnych na cele społeczne, będę realizował dalej szeroko rozumiane działania związane z pomocą społeczną, która powinna być organizowana przez organy administracji samorządowej, współpracując wspólnie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi (Stowarzyszeniami, Fundacjami), Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. Pomoc społeczna powinna polegać na:  
 • przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń,  
 • pracy socjalnej,  
 • prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,  
 • analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,  
 • realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, 
 • rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. 
 • wsparciu osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie - w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,  
 • zapewnieniu dochodu na poziomie interwencji socjalnej w szczególności dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym, lub przewlekle chorym,  
 • stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.