Przejdź do głównej zawartości

Pomoc społeczna

Jako przyszły radny chciałbym wspomóc działania zmierzające umożliwieniu w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych tym mieszkańcom, którzy nie są w stanie sami ich pokonać. W moim rozumieniu pomoc społeczna powinna wspierać potrzebujących w celu zaspokojenia im niezbędnych potrzeb i umożliwić im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem szeroko rozumianej pomocy społecznej, musi być także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. 


Rozdział nowych środków unijnych wg. planowanego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój - będzie wspierać następujące obszary:
 • zatrudnienie i mobilność pracowników,
 • włączenie społeczne osób wykluczonych i walkę z ubóstwem,
 • inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie,
Mając szerokie doświadczenie w pozyskiwaniu środków unijnych na cele społeczne, będę realizował dalej szeroko rozumiane działania związane z pomocą społeczną, która powinna być organizowana przez organy administracji samorządowej, współpracując wspólnie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi (Stowarzyszeniami, Fundacjami), Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. Pomoc społeczna powinna polegać na:  
 • przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń,  
 • pracy socjalnej,  
 • prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,  
 • analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,  
 • realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, 
 • rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. 
 • wsparciu osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie - w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,  
 • zapewnieniu dochodu na poziomie interwencji socjalnej w szczególności dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym, lub przewlekle chorym,  
 • stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.   

Popularne posty z tego bloga

Polski SMOG

Polska z powodu braku działań na rzecz poprawy jakości powietrza trafiła przed Trybunał Sprawiedliwości. Ciekawe czy interwencja Komisji Europejskiej zmotywuje rząd do działania.

Intensywne roztopy na Grenlandii

Lodowce Grenlandii topnieją w rekordowo szybkim tempie - informują naukowcy. Grenlandzkie lodowce intensywnie topnieją. Pomiary prowadzone precyzyjnymi metodami grawimetrii satelitarnej pokazują, że lądolód Grenlandii coraz szybciej traci masę, przyczyniając się do wzrostu poziomu oceanów. Do Polski napływa zimne, kontynentalne powietrze z północnego wschodu. Napływa z Arktyki, z północy i związane jest z wyżem, który znajduje się teraz Skandynawią. Polska jest w zasięgu układu wysokiego ciśnienia, tylko na Podkarpaciu zaznacza się wpływ płytkiej zatoki niżowej.

Cudze dane do 3500 odbiorców, dodając ich w polu „Do” - nie ma jak dobre procedury RODO

Nie ma to jak wysłać cudze dane do 3500 odbiorców, dodając ich w polu „Do” - Firma DHL zadbała o procedury bezpieczeństwa zgodne z RODO - ciekawe co na to PUOD?