Nie wszystkie sprawozdania ze sprawdzeń ABI wysyła GIODO


Nie wszystkie sprawozdania ze sprawdzeń planowych i doraźnych ABI należy przesyłać do GIODO. Są one tworzone przede wszystkim na użytek danego podmiotu.

Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych nie należy przesyłać sprawozdań z planowych i doraźnych sprawdzeń realizowanych przez administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI) – informuje GIODO.

W ostatnim czasie do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wpływają sprawozdania z przygotowywanych przez administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI) sprawdzeń planowych i doraźnych. Ich opracowywanie jest jednym z ich zadań wynikającym z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

Jak podkreśla GIODO, są one tworzone przede wszystkim na użytek danego podmiotu i nie powinny być przesyłane do Biura. Obowiązek przedstawienia Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych – za pośrednictwem administratora danych osobowych – sprawozdania ze sprawdzenia, dotyczy wyłącznie sprawdzeń realizowanych na wniosek GIODO. W innych przypadkach, tj. dokonywania planowych lub doraźnych sprawdzeń dla administratora danych osobowych, na administratorze bezpieczeństwa informacji nie ciąży obowiązek przedstawienia sprawozdania Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

Sprawozdania z dokonanych przez ABI planowych bądź doraźnych sprawdzeń nie podlegają zatem przekazaniu Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, lecz stanowią jedynie dokumentację wewnętrzną administratora danych osobowych.

Jak wynika z informacji GIODO, przedstawienie sprawozdania na żądanie inspektora może być konieczne, gdyby zostały podjęte czynności kontrolne mające na celu ustalenie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych. 

Poza sprawdzeniami, które mogą być dokonywane na zlecenie GIODO, ABI dokonuje także sprawdzeń zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych dla administratora danych.
ABI przeprowadza je w trybie sprawdzenia planowego, tj. według planu, który określa przedmiot, zakres i termin poszczególnych sprawdzeń oraz sposób i zakres ich dokumentowania. ABI cały czas powinien działać według takiego planu. 

ABI przeprowadza dla administratora danych także sprawdzenia doraźne, tj. nieprzewidziane w planie sprawdzeń, np. jeśli dowie się o naruszeniu ochrony danych osobowych.

Źródło: GIODO